Couple Counseling

Couple Counseling

زوج درمانی

همه زوج ها ، چه با هم دوست باشند، چه نامزد، چه ازدواج کرده باشند، چه قصد ازدواج نداشته باشند، گاهی دچار چالش و تعارض میشوند. این مسئله در مورد سایر روابط انسانی، از قبیل دوستی های ساده، همکاری، همکلاسی، همسایگی و فامیلی نیز صادق است. در اولین مراحل بروز اختلاف، پیش از آنکه دیر بشود، با مراجعه به مشاور متخصص رابطه درمانی، راههای سازنده برخورد با تعارض و حل اختلافات را بیاموزید و رابطه خود را تداوم ببخشید. تداوم بخشیدن به رابطه، به معنای سکوت کردن، خودخوری و حفظ یک ارتباط موازی بدون احساس ، سرد و بی روح نیست. رابطه مثل یک گیاه نیاز به رسیدگی، هرس کردن، تقویت و زدودن آفات و علف های هرز دارد.

در مورد روابط زوجی، بی اغراق شاید بیش از هشتاد درصد اختلافات به دلیل عدم برقراری ارتباط عاطفی میان دو نفر است که این مسئله با درصد موفقیت کامل 75 و موفقیت قابل ملاحظه 95 از روش Emotionally Focused Couple Therapyقابل حل است. خانم خورشیدی این مدل را در
New England EFT Communityفراگرفته است.