Family Counseling

Family Counseling

مشاوره خانواده

خانواده یک موجود زنده و پویاست که همانند واحدهای کوچک تشکیل دهنده آن یعنی انسانها ، دارای مراحل مختلف رشد می باشد. مناسبات و پویاییهای زندگی خانوادگی در اوایل ازدواج، با فرزندان کوچک، با فرزندان نوجوان، با فرزندان بزرگسال، با خانه خالی از فرزندان، هنگام بازنشستگی و … متفاوت است و مشکلات خاص خود را دارد. در هرکدام از این مراحل، خانواده باید مهارتهای لازم و جدید را کسب کند تا بتواند با چالشهای آن دوره به خوبی برخورد کند. در این رابطه مشاوره خانواده کمک بسیار بزرگی برای حل مشکلات خانوادگی است . خانم خورشیدی با حدود بیست سال سابقه کار در حوزه خانواده و پروانه تخصصی در خدمت حل مشکلات ارتباطی خانواده شماست.