Individual Counseling

Individual Counseling

مشاوره فردی :

حتی در مشکلات ارتباطی هم گاهی مشاوره انفرادی لازم است. اگر احساس میکنید در حوزه ارتباطات دچار مشکل هستید و این مشکل تنها به یک رابطه محدود نمیشود، میتوانید مهارتهای ارتباطی خود را به بوته آزمایش بگذارید و از مشاوره انفرادی استفاده کنید. علاوه بر مشکلات ارتباطی مواردی از قبیل سوگ و فقدان، مشکلات مهاجرت، کمبود انگیزه، تردید در تصمیم گیریهای مهم زندگی، اضطراب و استرس، و … را نیز می توان در مشاوره انفرادی مطرح کرد. از سوی دیگر گاه در مشکلات زوجی و خانوادگی، طرف مقابل یا سایر اعضای خانواده، حاضر به مراجعه به مشاور نیستند. در این موارد نیز، با مراجعه انفرادی میتوان راهکارهای حل مسئله، یا ترغیب سایرین به استفاده از خدمات مشاوره را دریافت کرد.
بخصوص کودکان و نوجوانان بیش از هر روش دیگری از مشاوره انفرادی سود میبرند.